Sambolagen gällande bostad (bostadsrätt eller hus)

Som samboegendom räknas fast egendom (mark, hus m.m.) som någon eller båda äger eller har tomträtt på. På den fasta egendomen måste det finnas en byggnad som används som sambornas hem.

En hyresrätt eller bostadsrätt som någon av samborna har ses även den som samboegendom om de bor där gemensamt. Även förhandsavtal om köp av bostadsrätt räknas som samboegendom om avsikten vid tiden för undertecknandet av avtalet var att bostadsrätten skulle bli sambornas gemensamma hem.

Om en av samborna har lagfart på en fastighet eller tomträtt där en av dem är inskriven som ägare kan de i en handling underteckand av båda anmäla sig till inskrivningsmyndigheten att det är deras gemensama hem.

sambolagen vid bodelning

Som sambornas gemensamma bostad och bohang räknas inte sådan egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål. Det skulle kunna vara en jaktstuga eller sommarstuga.