Sambolagen vid bodelning av bostad (bostadsrätt eller hus)

Som samboegendom räknas fast egendom (mark, hus m.m.) som någon eller båda äger eller har tomträtt på. På den fasta egendomen måste det finnas en byggnad som används som sambornas hem.

En hyresrätt eller bostadsrätt som någon av samborna har ses även den som samboegendom om de bor där gemensamt. Även förhandsavtal om köp av bostadsrätt räknas som samboegendom om avsikten vid tiden för undertecknandet av avtalet var att bostadsrätten skulle bli sambornas gemensamma hem.

Om en av samborna har lagfart på en fastighet eller tomträtt där en av dem är inskriven som ägare kan de i en handling underteckand av båda anmäla sig till inskrivningsmyndigheten att det är deras gemensama hem.

sambolagen vid bodelning

Som sambornas gemensamma bostad och bohang räknas inte sådan egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål. Det skulle kunna vara en jaktstuga eller sommarstuga

Artikelns innehåll
Sambolagen separation när ni bor i en bostadsrätt eller i hus
– När blir bostadsrätten eller huset samboegendom
– Hur går det till vid bodelning av samboegendomen enligt sambolagen?
– Vem har rätt till bostadsrätten eller huset enligt sambolagen?
– Vad gäller om sambon betalar för renoveringar på huset eller bostadsrätten när den ägas av den andra sambon?
– Vad säger sambolagen vid bodelning när min sambo har skulder?
– Sambolagen vid bodelning av hus eller bostadsrätt?
– Kan min sambo sälja bohag, huset eller bostadsrätten utan min tillåtelse?
Hur fungerar sambolagen när du bor i bostadsrätt eller hus och har barn?
– Vad säger sambolagen när min sambo avlider och har barn?

Sambolagen separation när ni bor i en bostadsrätt eller i hus

Sambolagen skrevs 1987 med utgångspunkten att skydda den ekonomiskt svagare parten vid en separation. Det innebär att du som betalat större delen av den gemensamma bostaden kommer förlora pengar den dag samboförhållandet upphör. Men sambolagen är dispositiv det innebär att du kan avtala bort den igenom att skriva ett samboavtal.

Enligt sambolagens huvudregel ska all samboegendom delas lika vid en separation. Men det är viktigt att påpeka att igen bodelning sker per automatik utan det krävs att en av samborna begär bodelning senast ett år efter att samboförhållandet upphört. Ett samboförhållande anses upphöra om samborna flyttar isär eller när en av samborna ansöker om bodelning.

Samboegendomen utgörs av bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. Det innebär att en bostad som en av samborna äger men som ni flyttade in i tillsammans utgör samboegendom. Även alla möbler och köksutrustning som ni köper under tiden ni bor tillsammans räknas som samboegendom.

När blir bostadsrätten eller huset samboegendom:

  • Om någon av er köper ett hus eller en bostadsrätt som ni flyttar in i tillsammans.
  • Om ni gemensamt köper ett hus eller en bostadsrätt som ni flyttar in i tillsammans.
  • Om ni gemensamt köper ett hus eller en bostadsrätt under samboförhållandet som ni flyttar in i tillsammans.
  • Om någon av er köper ett hus eller en bostadsrätt under samboförhållandet som ni flyttar in i tillsammans

Detta innebär att syftet med köpet av bostadsrätten eller huset är avgörande för bedömningen om bostaden är samboegendom och därmed ska delas lika. 

Exempelvis: Åsa har köpt en tomt och håller på att bygga hus. Under tiden har hon träffat Lars och de har bestämt sig för att flytta in i huset tillsammans när det är färdigbyggt. Huset kommer inte att i gå som samboegendom den dag de separerar. Det beror på att Åsa köpte huset och marken tidigare och med syftet att bo där själv. 

Om Åsa och Lars istället valt att sälja huset och köpa något nytt boende hade det nya boendet räknats som samboegendom. Det hade då inte spelat någon roll om Åsa betalat det nya boendet helt själv med pengarna fån huset utan det nya boendets värde hade delats lika. Det beror på att det nya boendet köptes i syfte att Åsa och Lars skulle bo där tillsammans. 

Hur går det till vid bodelning av samboegendomen enligt sambolagen?

Utgångspunkten vid bodelning är som tidigare nämnt att skydda den ekonomiskt svagare parten. Det gör att all samboegendom delas lika. Som samboegendom räknas sådant som är köpt för gemensamt buk. Det är möbler, köksutrustning, elektronik, tavlor och växter eller liknande. Det är allt som du vanligtvis finner i ett hem. Sådant som du köper för att använda själv räknas inte som samboegendom. Det du ägde innan ni flyttade ihop räknas häller inte som samboegendom.

Exempel: Sara och Stefan väljer att flytta in i Stefans lägenhet. Stefan har ett köksbord som de väljer att behålla men Sara har en TV som är större och nyare än Stefans som hon väljer att ta med till lägenheten. Sara och Stefan väljer att köpa en ny soffa för 9000 kr som Sara betalar eftersom Stefan har ont om pengar. Stefan köper en ny klocka för 2000 kronor under samboförhållandet.

När samboförhållandet upphör kommer Sara få behålla TV och Stefan köksbordet eftersom det ägdes innan de valde att flytta ihop. Stefan kommer även att få behålla sin nya klocka eftersom det köptes för att användas av Stefan själv. Soffan som Sara betalade kommer däremot att ingå som samboegendom och delas lika vid en bodelning. Det beror på att soffan köptes för att Stefan och Sara gemensamt skulle använda den. Bostaden kommer inte att ingå i samboegendomen eftersom Stefan ägde bostaden innan han och Sara valde att bli sambo.

Vem har rätt till bostadsrätten eller huset enligt sambolagen?

Det den som äger ett hus eller en bostadsrätt har rätt att bo kvar när samboförhållandet upphör. Om huset eller bostaden ägs gemensamt eller bedöms ingå i samboegendomen blir det sambon som bäst behöver bostaden som kommer att få den i sin lott. Den andra sambon kommer då behöva lösas ut ekonomiskt.

Faktorer som påverkar bedömningen är:

  • Om någon av er har barn som huvudsakligen kommer att bo hos en av er
  • Hur gamla ni är och hur er hälsa kan påverkas
  • Husets/bostadsrättens läge i förhållande till er arbetsplats
  • Den ekonomiska situation ni har 
  • Hur lätt ni har att finna nytt boende.

Om bostadsrätten ägs till 100 procent av en sambo och den inte ingår i samboegendomen är det ägaren som har rätt att bo kvar. Det finns dock en inskränkning i denna regel. Den gäller främst i de fall där det finns barn med i bilden. För att skydda barnen från att behöva flytta finns det en regel som säger att den i samboförhållandet som har huvudsakliga ansvaret för gemensamma barn i vissa fall kan överta bostaden. Men ett övertagande av bostaden kan endast ske om det anses skäligt. Din sambo måste relativt lätt kunna finna en ny bostad. Regeln om övertagande av bostaden gäller endast när det är bostadsrätt. Om det är ett hus som ägs till 100 procent av sambon och inte ingår i samboegendomen kan inte huset övertas. 

Vad gäller om sambon betalar för renoveringar på huset eller bostadsrätten när den ägas av den andra sambon?

Om du betalar för renoveringar på din sambos hus eller bostadsrätt och bostaden inte kommer ingå som samboegendom vid en eventuell bodelning är det viktigt att ni skriver ett skuldebrev. Du kommer annars inte få tillbaka de pengar som du betalats för renoveringarna. Om du tar ett lån för att finansiera renoveringarna är det ännu viktigare att ni skriver ett skuldebrev för att skydda dig vid en separation.

Det skuldebrevet gör är att den fungerar som ett bevis för att din sambo har en skuld till dig och du kan därmed kräva tillbaka pengarna som betalat. Om inget skuldebrev skrivs kan det bli svårt att få tillbaka pengarna. I värsta fall sitter du med skulder som måste betalas av och har inga tillgångar att betala med.

Vad säger sambolagen vid bodelning när min sambo har skulder?

En bodelning inleds med att samboegendomen värderas. Finns skulder kopplade till samboegendomen ska skulden täckas med samboegendom motsvarande dess värde. Om det finns skulder som inte är kopplande till samboegendomen får en skuldtäckning göras vid det fall sambon inte har några andra tillgångar att betala skulden med. 

Värdet av samboegendomen efter att skuldtäckningen har gjorts ska delas lika. Utgångspunkten i sambolagen är att samboegendomen ska tilldelas den sambo med störst behov. Det gör att fördelningen av samboegendomen inte alltid upplevs rättvis. Om samboegendomen inte kan fördelas lika ska skillnaden i värdet jämnas ut med en ersättning i pengar. 

Exempel: Stina och Jens väljer att separera efter ett längre samboförhållande. De äger gemensamt ett hus värt 800 000 kronor med lån på 600 000 kronor. Stina har haft problem med att köpa kläder på kredit och har även 20 000 kronor i skulder. När Stina och Jens flyttade ihop valde de att endast ta med heminredning som Jens hade. Stina hade tidigare bott i en studentlägenhet och äger därför ingen inredning eller likande.

Huset kommer att räknas som samboegendom eftersom det ägs gemensamt. Skulderna på huset är kopplade till samboegendomen och ska därför dras ifrån huset värde det ger (800 000-600 000) 200 000 kronor av husets värde som ska delas. Eftersom Stina inte har några egna tillgångar att täcka sina skulder med har hon rätta att behålla samboegendom till ett värde som täcker skulderna. Det innebär att (200 000-20 000) 180 000 kronor blir samboegendomen som ska delas lika. Stina får i praktiken behålla samboegendom till ett värde av 110 000 kronor. Jens som i praktiken hade mindre skulder än Stina får behålla samboegendom till ett värde på 90 000 kronor.

Sambolagen vid bodelning av hus eller bostadsrätt?

När huset eller bostadsrätten bedömts ingå i samboegendomen ska den delas lika vid en bodelning om inget annat avtalats i ett samboavtal. Det innebär att en marknadsvärdering behöver göras på boendet. Det bästa är att låta en mäklare värdera bostaden för att minska risken för tvist om priset. När värderingen är gjord ska värdet skuldjusteras. Den eventuella vinsten som skulle uppkommit vid en försäljning ska 22 procent tas bort för reavinstskatt. Det är det återstående beloppet som delas lika och eventuellt ska betalas till sambon vid en separation.  

Exempel: Anders och Josefin köpte en bostadsrätt tillsammans för fem år sedan. Nu har de bestämt sig för att separera och Anders vill bo kvar i bostadsrätten. Mäklaren har värderat bostadsrätten till 1 500 000 kronor. De har ett gemensamt lån på 900 000 kronor. De har förutom bostaden gemensamt bohags (möbler, tavlor, elektronik med mera) till ett värde på 50 000 kronor som ska ingå i samboegendomen och delas lika. Det gör att den totala samboegendomen som ska delas lika blir 518 000 kronor (se beräkning nedan). Det gör att Anders och Josefin ska få behålla samboegendom till ett värde av (518000/2) 259 000 kronor. Eftersom det inte finns tillräckligt med lös egendom för att lösa ut Josefin kommer Anders behöva köpa ut henne ur bostaden. Anders kommer även behöva överta Josefins lån. 

Beräkning
1 500 000 – 900 000 = 600 000 kr
600 000*0,22 = 132 000 kr 
600 000 – 132 000 = 468 000 kr  
468 000 kronor är värdet av bostaden som ska ingå i samboegendomen.

468 000 + 50 000 = 518 000 kr 

518 000 kronor är värdet av den totala samboegendomen som ska delas lika.

Kan min sambo sälja bohag, huset eller bostadsrätten utan min tillåtelse?

Det som blir avgörande för om en sambo kan sälja hus och möblemang utan samtycke är om huset eller bohaget hade ingått som samboegendom vid en bodelning. Det som skulle räknats som samboegendom kan inte säljas utan sambons samtycke. Det handlar om en sambos rätt att förfoga över det gemensamma hemmet.

Sådant som inte hade ingått i samboegendomen vid bodelning räknas som enskild egendom. Då har sambon all rätt att göra som den vill med egendomen. Det innebär att sådant ni ägde innan ni flyttade ihop har ni rätt att göra vad ni vill med. Det ni köpt efter att ni blev sambo måste utredas om det är samboegendom innan det går att avgöra om samtycke krävs.

Hur fungerar sambolagen när du bor i bostadsrätt eller hus och har barn?

Sambolagen fungerar i stort sätt på samma vis som när det inte finns några barn. Bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning ska fördelas lika samborna emellan. Om huset eller bostadsrätten anses vara samboegendom ska den fördelas lika. Den stora skillnaden kan istället vara bedömningen i vem som har störts behov av bostaden vid en separation när båda vill bo kvar. Om du har huvudsakliga ansvaret för barnen kan det vara en tungt vägande omständighet som gör att du får rätt att bo kvar i huset eller bostadsrätten vid en separation.

Om det är en villa ni bor i som ägs av ena sambon och villan anses inte ingå i samboegendomen kan ett övertagande av bostaden aldrig bli aktuell. Det beror på att villor är fast egendom och går därmed under andra regler. Om det istället är en bostadsrätt som ägs av en sambo och den inte ingår i samboegendomen kan ett övertagande av bostaden göras om det anses skäligt. Vid ett övertagande av bostaden måste givetvis den andra sambon ersättas för bostadens värde.

Vad säger sambolagen när min sambo avlider och har barn?

Om din sambo avlider ärver du inget. Det blir din sambos barn som ärver. Om de finns flera barn kommer din sambos egendom att delas mellan dem i lika delar. Är barnen omyndiga kommer en förvaltare utses som tar hand om barnens egendom fram tills att de blir myndiga.

Detta kan bli en stor ekonomisk påfrestning för den efterlevande sambon eftersom hus/bostadsrättens kostnader plötsligt ska betalas med endast en inkomst. Det är även viktigt att påpeka att barnen inte kan ärva skulder utan om huset eller bostadsrätten är belånad kan förmyndaren som har till uppdrag att förvalta barnens arv begära att huset/bostadsrätten säljs. Det är därför viktigt att skriva ett testamente där du låter din sambo ärva efter dig och därmed underlättar vid en plötslig bortgång. Läs mer om sambolagen vid dödsfall.

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng